รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2308004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกัญญลักษณ์ ทรัพย์กระจ่าง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0008-63-1วท.
  สถานที่ตั้ง : 17043
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องไม่ทำงาน
 • ดำเนินการโดย

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ