รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2309002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายคมกริช หมายสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : pc ที่ควบคุมกล้องวงจรปิด ที่ห้องประชุมชั้น 3
  สถานที่ตั้ง : ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 21
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : pc ที่ควบคุมกล้องวงจรปิด ที่ห้องประชุมชั้น 3 ไม่เชื่อมกับ IP ของ มหาวิทยาลัย เพราะเดิมเป็นของอาคาร และรับสัญญาณเชื่อมเข้า Leelawadee ลงโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 11 กันยายน 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายคมกริช หมายสุข
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี


  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว