รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2310002 ]

  • ผู้แจ้งซ่อม
    ชื่อ - นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง
    ตำแหน่ง : อาจารย์
    สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    ศูนย์ : นนทบุรี
  • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
    หมายเลขครุภัณฑ์ :
    สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 6 ห้อง 20063 และ 20066
    ศูนย์ : นนทบุรี
    อาการเบื่องต้น : เครือข่ายใช้งานไม่ได้ แต่สัญญาณ WiFi ใช้ได้
  • ดำเนินการโดย
    ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
    ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
    วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

  • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
    อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
    สาเหตุของปัญหามาจาก
    ขั้นตอนการแก้ไข
    ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

  • ตรวจรับงาน
    ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2566 โดย

    ข้อมูลผู้แจ้ง

    นายไพฑูรย์ จันทร์เรือง
    ตำแหน่ง : อาจารย์
    หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี


    ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว