รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2310003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 17
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : สัญญาอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อต่อได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สิงห์สุภา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี


  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว