รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2310005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพีระศักดิ์ จีนันตะ
  ตำแหน่ง : นิติกร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : สำนักงานสภา ฯ ศูนย์หันตรา
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้ ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์
 • ดำเนินการโดย