รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2311003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางอนงค์ ศรีเจริญ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 17 ชั้น 10
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งสายแลนด์ ห้องวิชาภาษาไทย อาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางอนงค์ ศรีเจริญ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี


  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว