รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2312005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อ 17 ชั้น 5
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไม่สามารถใช้งาน internet ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 07 ธันวาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาววนิดา วงศ์บรรณาคม
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : ศิลปศาสตร์ / สาขาวิชาภาษา
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี


  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว