รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2312007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางดวงใจ สุจิตธรรมกุล
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440001000157-2
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 6 เขตใต้ ชั้น 2
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไฟล์ข้อมูล (excle) บางส่วนหายไป
 • ดำเนินการโดย