รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2403001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ไม่มี
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 7 ชั้น 1 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : ต้องการติดตั้งสายแลนให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ 025254617 เนื่องสัญญาณ wifi ที่เชื่อต่อให้บริการไม่สเถียรทำให้นักศึกษาไม่สามารถโทรติดต่อได้
 • ดำเนินการโดย