รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2403009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษณะ พึ่งนุสนธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0019-63-1 บท, 7440-001-0032-63-1 บท ,
  สถานที่ตั้ง : ชั้น 9 ห้อง 20093
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไม่ติด
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 07 พฤษภาคม 2567 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายกฤษณะ พึ่งนุสนธิ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  หน่วยงาน : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์พื้นที่ : นนทบุรี