รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : NB2407002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ส.อ.นนทชัย สิงห์ห่วง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์ : นนทบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 20 ชั้น 8 ห้อง 20086
  ศูนย์ : นนทบุรี
  อาการเบื่องต้น : จอโปรเจคเตอร์เป็นสีเหลือง ไม่สามารถใช้สอนได้ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบให้หน่อยนะครับ เพราะใช้ในการเรียนการสอน ขอบคุณครับ
 • ดำเนินการโดย