รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1806020 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุจิต อินสว่าง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร6 ชั้น1
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งสายแพทไฟเบอร์ออฟติก กล้องวงจรปิด อ.6 เนื่องจากย้ายตู้ rack
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวสุจิต อินสว่าง
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี