รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1807008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายไพฑูรย์ มณีอินทร์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0295/602
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 ชั้น 1
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : สั่งพิมพ์ไม่ออก
 • ดำเนินการโดย