รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1809010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.อนุศักดิ์ ศิลาชัย
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร10 ห้อง 10504 ด่วน
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : โทรศัพท์ Voice ไม่มีสัญญาณ
 • ดำเนินการโดย