รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1904023 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานการศึกษาด้วยตนเอง
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-016-0001.124/512 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ชั้น 4
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : Disk boot failure , Insert system disk and press enter.
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : กรันต์ สรหงษ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายกรันต์ สรหงษ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี