รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1905022 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวิทยา ปานเพชร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานผลิตสื่อ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 5821-011-0001.17/546 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาคารวิทยบริการ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องเปิดไม่ติด (ทดสอบระบบ)
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : วิทยา ปานเพชร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายวิทยา ปานเพชร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานวิทยบริการ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี