รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1906006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์เน็ตทั้งไวไฟและแลนใช้ไม่ได้ เชื่อมต่อไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์