รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1909005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5306
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์ (ที่ได้รับมาจากวิทยบริการ) มีอาการอัพเดทตัวเอง และเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน
 • ดำเนินการโดย