รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB1911021 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวฐิตาพร จรูญพงษ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : งานบริการและส่งเสริมการศึกษา
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : คอมพิวเตอร์เตอร์เปิดไม่ติด และเปิดเครื่องและมีเสียงดัง และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวัฒน์ เขาแก้ว
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นางสาวฐิตาพร จรูญพงษ์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี / กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี