รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2002004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางภัทรภร ประมูลวงษ์
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : หน่วยผลิตเอกสาร ออฟฟิศใหม่ อาคารกิจการนักศึกษา ณ ห้องพยาบาลเก่า (อาคาร 7)
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : เดินสายระบบอินเตอร์เน็ตและเบอร์ VIOP ณ หน่วยผลิตเอกสาร เนื่องจากย้ายออฟฟิศใหม่ ไปอาคารกิจการนักศึกษา ณ ห้องพยาบาลเก่า (อาคาร 7)
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี