รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2009004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาธิยา ปลื้มปั่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ชั้น1 ห้องพักสดุ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์ใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พรชัย จันทร์น้อย
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ