รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2010006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายพรชัย จันทร์น้อย
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคารงานบริการ ชั้น2 ห้อง งานบริการ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์เน๊ตใช้งานไม่ได้ ทั้งหมด 4 เครื่อง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : พรชัย จันทร์น้อย
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 07 ตุลาคม 2563 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายพรชัย จันทร์น้อย
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี