รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2112014 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานการศึกษาด้วยตนเอง
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-016-0001.40/521 สวส.
  สถานที่ตั้ง : อาาคาร 8 (วิทยบริการ) ชั้น 1
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลงวินโดว์ใหม่และลงโปรแกรม Pgina พร้อมทั้งโปรแกรมใช้งานพื้นฐาน สำนักงาน อินเตอร์เน็ต และแปลงไฟล์ Pdf
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน