รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2202006 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายเฉลิมพล เริ่มรัตน์
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010304/625 กบส
  สถานที่ตั้ง : หน่วยพัสดุ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : เข้าระบบอินเตอร์เน็ต จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน