รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2207007 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฐธภรณ์ อุ่นแท่น
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี ห้อง 6101 อาคาร 6
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ลง Windows และโปรแกรมเครื่องใหม่
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน