รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2207015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนัทภณิตา วารีปาน
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : อาคารคณะศิลปศาสตร์
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 ชั้น 2 5208
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์แสดงภาพที่ซีดและสีฟ้าขณใช้งาน
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ