รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2210010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายชาญณรงค์ บุตรดี
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร?9 ชั้น1
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ