รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2212003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางอัจฉรา ลักษณสมบูรณ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : 1.ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ส่งมาทางLineได้ Lineจะค้างหน้าจอตลอด แต่สามารถเข้าใช้งานหน้าจออื่นได้ปกติ ยกเว้น Line ที่ค้าง 2. ไม่สามารถใช้เครื่องปริ้นที่เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้นอื่นได้ จะใช้ได้เครื่องเดียว
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน