รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2212004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายจิระวุฒิ สาระธรรม
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : access point cisco และ switch hub
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 5 คณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ครบ 1 ปี บริษัทเวิร์ลด์แอคเซ็น จำกัด จะขอเงินประกันคืน จากการติดตั้ง access point cisco 4 ตัว และ switch hub จึงจะขอความอนุเคราะห์ สวส. ตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นว่ายังใช้งานได้มีดอยู่มั้ยครับ ที่อาคาร 5 ส่วนอยู่จุดใดบ้าง ติดต่อคุณตั๊ก จนท. ศิลปศาสตร์ครับ ถ้าใช้ได้จะได้คืนเงินประให้บริษัทครับ
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน