รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2301001 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกนกกร กำจาย
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440001758/651 (สอ)
  สถานที่ตั้ง : กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ชั้น 1 หน่วยพัสดุ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : โปรแกรม microsoft office ใช้งานไม่ได้ แถบเครื่องมือขึ้นเป้นสีเทา เปลี่ยนพื้นหลัง background เดสท็อปไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี