รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2301004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ ผลิศร
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : -
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 9 เขต 2 ห้อง 9501
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม MS office เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ประจำห้องปฏิบัติการ จำนวน 25 เครื่อง
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน