รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2305009 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 6930-014-0017.4.1/551
  สถานที่ตั้ง : ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว อาคาร 5 คณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : ไวรัส
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี

  END --> CONFIRM JOB
  ประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว