รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : SB2308004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสาธิยา ปลื้มปั่น
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440-001-0254/582 กบส
  สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการ งานพัสดุ
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
  อาการเบื่องต้น : แชร์เครื่องปริ๊นเตอร์กับเครื่องถ่ายเอกสาร ลงโปรแกรมเบิกจ่าย กู้ข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ

 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน ( สำหรับเจ้าหน้าที่ )
  อุปกรณ์ทีเ่กิดปัญหา
  สาเหตุของปัญหามาจาก
  ขั้นตอนการแก้ไข
  ยืนยันหมายเลขครุภัณฑ์

 • ตรวจรับงาน
  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรับทราบการส่งมอบงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดย

  ข้อมูลผู้แจ้ง

  นายประภาส บุญเสมอกุล
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ศูนย์พื้นที่ : สุพรรณบุรี