รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1801018 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววนิดา ขันธเนตร
  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  สังกัด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ งานห้องสมุด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : เครื่องสืบค้น OPAC เครื่อง 2
  สถานที่ตั้ง : ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เปิดไม่ติด
 • ดำเนินการโดย