รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1810012 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 1305
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด (จอดำ)
 • ดำเนินการโดย