รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1810031 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายโชคลาภ มั่นคง
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์
  ศูนย์ : สุพรรณบุรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 1301
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : 1.จอโปรเจคเตอร์ ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 2.จอโปรเจคเตอร์ ค่อนข้างมัว ไม่ชัด ทำให้นักศึกษา มองไม่ชัดครับ ***ขอบคุณครับ***
 • ดำเนินการโดย