รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1903048 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ กลิ่นพานิช
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : ว.7440-009-0043/551
  สถานที่ตั้ง : 2205
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : Driver printer ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการโดย