รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1904022 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางชุตินันท์ วิลามาศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 2101
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : office ใช่งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย