รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1906030 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวาฤทธิ์ กันแก้ว
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 23 ชั้น 9 ห้อง 23916
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : Projector ภาพไม่ชัด
 • ดำเนินการโดย