รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1906032 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบุญญารัตน์ ฤาชา
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : ห้อง 1204
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : จอภาพสีไม่ปกติ
 • ดำเนินการโดย