รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1908013 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 8 ห้อง 8307
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ เมื่อทำการต่อไมโครโฟนแล้วเกิดเสียงดัง และไม่ดัง
 • ดำเนินการโดย