รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1909004 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพิมพ์ลดา ตรีวุธ
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : แฟลตพักข้าราชการ (แฟลตเดียวกับน.ส.มุทิตา (แป้ง))
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : wifi Leelawadee ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
 • ดำเนินการโดย