รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1909011 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายประภาส กลับนวล
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : บ้านพักอาจารย์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ระบบอินเตอร์เน็ตส่วนบ้านพักใช้งานไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : จิรวัฒน์ พงษ์วิเชียร
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ