รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1910008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวบุษกร บุญช่วย
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 74400010336/552
  สถานที่ตั้ง : 3101
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย