รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1911002 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวลลดา ฐิติวีรกุล
  ตำแหน่ง : พยาบาล
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ : 7440/001/0749/582
  สถานที่ตั้ง : ห้องงานพยาบาล อาคาร3
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องคอมพิวเตอร์คอยจะดับขณะใช้งาน ต้องการตรวจสอบดูไวรัส ล้างเครื่องและลง window ใหม่ทั้งหมด
 • ดำเนินการโดย