รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1911005 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นายวิทยา นามเสาร์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 32001
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : เครื่องปริ้นไม่ได้
 • ดำเนินการโดย
  ชื่อ-นามสกุล : ศราวุฒิ วิลามาศ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • ระบุวัน / เวลาเริ่มดำเนินการ
  วัน / เวลาเริ่มดำเนินการ