รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1911008 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวรัตนา ศรีนงนุช
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  สังกัด : สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : อาคาร 3 ห้อง 3103 (ห้องพี่จุ๋ม ยุวดี)
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : แจ้งว่าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ
 • ดำเนินการโดย