รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1911015 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางนิตยา ปุระชาติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  สังกัด : ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง :
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น :
 • ดำเนินการโดย