รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK1912003 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางวรรณวิมล บุญญพงษ์
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 3304
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : ไมค์ติด ๆ ดับ ๆ
 • ดำเนินการโดย