รายละเอียดการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย [ Service Code : WK2001010 ]

 • ผู้แจ้งซ่อม
  ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดีเลิศ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  สังกัด : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
 • ข้อมูลการแจ้งซ่อม
  หมายเลขครุภัณฑ์ :
  สถานที่ตั้ง : 1101
  ศูนย์ : พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  อาการเบื่องต้น : โปรเจคเตอร์ทำงาน แต่เครื่องฉายขึ้น No signal
 • ดำเนินการโดย